Rekrutacja do przedszkoli trwa bez zmian, według określonych Zarządzeniem nr 20/2020 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 29 stycznia 2020 r. terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli.

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 została zgodnie z ustawą podzielona na dwa etapy: etap wewnętrzny, który obowiązuje dzieci uczęszczające do Publicznego Przedszkola Zielony Wiatraczek w roku szkolnym 2019/2020 i etap zewnętrzny, który dotyczy nowych kandydatów ubiegających się o miejsce w naszym przedszkolu.

Etap wewnętrzny

W terminie od dnia 24 lutego 2020 r. do 28 lutego 2020 r. – składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Rodzice dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2019/2020 do Publicznego Przedszkola Zielony Wiatraczek składają w placówce deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez dziecko w kolejnym roku szkolnym.

Wzór deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Niedotrzymanie terminu złożenia deklaracji skutkuje koniecznością wzięcia udziału w zewnętrznym etapie rekrutacji.


Etap zewnętrzny

Od dnia 9 marca 2020 r. do dnia 18 marca 2020 r. – składanie wniosków o przyjęcie kandydata do przedszkola, poprzedzone logowaniem w systemie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Dnia 9 marca 2020 r. od godz. 8.00 uruchomiony zostanie moduł aplikacji Nabór dla rodziców kandydata.

Szczegółowe informacje o postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli na rok szkolny 2020/2021 znajdują się poniżej oraz na stronie Urzędu Miasta Kobyłka.

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli w Kobyłce

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów

Rodzice ubiegający się o miejsce w przedszkolu dla swojego dziecka rejestrują się w aplikacji poprzez wpisanie numeru PESEL dziecka. Należy wypełnić interaktywny Wniosek o przyjęcie kandydata, któremu zostanie nadany unikalny numer ID. We Wniosku należy wpisać wszystkie dane dziecka, wskazać placówkę, do której aplikują Państwo o przyjęcie dziecka. Można wybrać maksymalnie 3 placówki, wskazując według preferencji wyboru (od najbardziej preferowanej na 1 miejscu do najmniej preferowanej na 3 miejscu).

Wniosek należy wypełnić elektronicznie poprzez aplikację Nabór oraz wydrukować, podpisać (przez rodziców/opiekunów prawnych) i wraz ze stosownymi dokumentami i oświadczeniami, złożyć w przedszkolu preferowanym jako pierwszy wybór w terminie do 18 marca 2020 r. do godziny 16.00.

Niewypełnienie tego warunku w całości skutkuje pozostawieniem wniosku przesłanego tylko poprzez aplikację lub złożonego tylko w wersji papierowej bez rozpatrzenia.

Istnieje możliwość poprawienia dokumentu poprzez ponowne zalogowanie się. Musi to jednak nastąpić przed zweryfikowaniem formularza przez przedszkole (czyli przed złożeniem formularza w wersji papierowej w przedszkolu). Ponowne poprawienie formularza w aplikacji musi nastąpić do dnia 18 marca 2020 r. Poprawiony formularz należy wydrukować i złożyć w przedszkolu.

Regulamin rekrutacji do Publicznego Przedszkola Zielony Wiatraczek w Kobyłce na rok szkolny 2020/2021

Więcej informacji pod numerem telefonu:

888 111 149