Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Publiczne Przedszkole Zielony Wiatraczek prowadzi rekrutację na rok szkolny 2024/2025 dla dzieci:

  • z odroczonym obowiązkiem szkolnym
  • sześcioletnich (urodzonych w 2018 roku)
  • pięcioletnich (urodzonych w 2019 roku)
  • czteroletnich (urodzonych w 2020 roku)
  • trzyletnich (urodzonych w 2021 roku)

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 została zgodnie z ustawą podzielona na dwa etapy: I etap (wewnętrzny), który obowiązuje dzieci uczęszczające do Publicznego Przedszkola Zielony Wiatraczek w roku szkolnym 2023/2024 oraz II etap (zewnętrzny), który dotyczy nowych kandydatów ubiegających się o miejsce w naszym przedszkolu.

I etap rekrutacji

W terminie od dnia 26 lutego 2024 r. do 1 marca 2024 r. – składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Zgodnie z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, rodzice dzieci przyjętych do danego publicznego przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

I etap rekrutacji dotyczy dzieci urodzonych w latach: 2018, 2019, 2020, 2021.

Wzór deklaracji dostępny jest na stronie internetowej przedszkola lub w sekretariacie przedszkola, do którego dziecko uczęszcza w bieżącym roku szkolnym.

Deklarację można złożyć w sekretariacie przedszkola, wrzucić do skrzynki na dokumenty umieszczonej przy sekretariacie lub dostarczyć do nauczyciela.

Niedotrzymanie terminu złożenia deklaracji skutkuje koniecznością wzięcia udziału w zewnętrznym etapie rekrutacji.

Wzór deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego


II etap rekrutacji

Od 12 marca do 20 marca 2024 r. – złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (max. łącznie do 3 przedszkoli publicznych, określając kolejność wyboru – art. 156 ustawy).

Od 21 marca do 29 marca 2024 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, w tym dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

4 kwietnia 2024 r. do godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Od 8 kwietnia do 17 kwietnia 2024 r. – potwierdzenie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

22 kwietnia 2024 r. do godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Zgodnie z art. 158 ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe, listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola (tablica informacyjna).

Nabór do przedszkoli publicznych w Mieście Kobyłka na rok szkolny 2024/2025, zgodnie z art. 130 ust. 7 ww. ustawy, będzie prowadzony razem z Urzędem Miasta Kobyłka z wykorzystaniem systemu informatycznego: Kompleksowy System Rekrutacji do przedszkoli.

Jeżeli rodzic kandydata nie będzie miał możliwości skorzystania z systemu informatycznego, wypełnienie wniosku będzie możliwe w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Kobyłka (pokój nr 11).

Szczegółowe informacje o postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli na rok szkolny 2024/2025 znajdują się na stronie Urzędu Miasta Kobyłka.

Więcej informacji pod numerem telefonu:

888 111 149