Rekrutacja

Trwa rekrutacja zewnętrzna do przedszkoli.

Dnia 6 kwietnia 2021 r. zakończył się etap weryfikacji przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Do dnia 9 kwietnia 2021 r. zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Listy zostaną zamieszczone na stronie internetowej przedszkola w zakładce Rekrutacja.

Od dnia 12 kwietnia 2021 r. do dnia 14 kwietnia 2021 r. trwa proces potwierdzania przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. Oświadczenie dostępne jest do pobrania na stronie przedszkola w zakładce Rekrutacja. Wypełnione Oświadczenie proszę umieścić w kopercie, a następnie wrzucić do skrzynki pocztowej umieszczonej przy drzwiach głównych przedszkola lub dostarczyć osobiście do siedziby przedszkola do sekretariatu lub dyrekcji w godz. 8.00-16.00.

Do dnia 16 kwietnia 2021 r. zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Szczegółowe informacje o postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli na rok szkolny 2021/2022 znajdują się na stronie naszego przedszkola w zakładce Rekrutacja oraz na stronie Urzędu Miasta Kobyłka: www.kobylka.pl/aktualnosc-274-rekrutacja_do_szkol_i_przedszkoli_2021.html.

Zawieszenie pracy stacjonarnej przedszkoli zostało przedłużone do dnia 18 kwietnia 2021 r.

Według Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, rodzice, którzy:

 1. są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 2. realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 3. realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 4. pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 5. wykonują działania ratownicze,
 6. są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
 7. są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 8. są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 9. są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 10. są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 11. są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek,

mogą wnioskować o objęcie dziecka opieką przedszkolną na terenie placówki.

W tym celu należy wypełnić wniosek, którego wzór znajduje się w zakładce Strefa rodzica i przesłać mailem lub dostarczyć do przedszkola.

Opieką przedszkolną mogą zostać również objęte dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, również na wniosek rodziców.

Treści nauczania do pracy w domu znajdują się w zakładce Grupy, zabezpieczone hasłem.

COVID-19

Nadal pracujemy z zachowaniem środków ochrony w oparciu o Procedurę bezpieczeństwa dotyczącą zapobiegania i przeciwdziałania Covid-19 (do pobrania tutaj). Rodzic przebywający na terenie przedszkola powinien być zaopatrzony w środki ochrony osobistej (maseczka) oraz korzystać z płynu do dezynfekcji rąk.